Datu filtrēšana

Ērtākai, ātrākai un specifiskāku datu meklēšanai izmantojami Tabulas loga filtri.

Tabulas logā ierakstu sarakstā, ierakstus iespējams marķēt krāsās, lai tos varētu atlasīt vai izcelt uz citu ierakstu fona. Lai marķētu ierakstus ar krāsu, jāiezīmē attiecīgais ieraksts vai ieraksti un jāizvēlas .

Tiks piedāvāti iespējamie krāsu marķieri , kur, izvēloties krāsu, izvēlētais ieraksts iekrāsosies izvēlētajā krāsā, kas vēlāk var tikt izmantota kā filtrēšanas kritērijs.

Ja zināms, ka izpildoties konkrētajiem kritērijiem, ierakstam manuāli tiks piešķirts krāsas marķējums, iespējams iestatīt * Automātiskos krāsu parametrus

Piemēri kā izmantot Automātiskus krāsu parametrus. Iespējams iestatīt, ka, ja uzņēmuma ir datu ievades operators, pēc kura ierakstus pārskata grāmatvedis, tad pēc ieraksta ievades un saglabāšanas līdz krāsu marķējuma noņemšanai ieraksts būs marķēts, tādējādi grāmatvedim pastāv iespēja redzēt kurus ierakstus tas ir caurskatījis un apstiprinājis. Iespējams iestatīt, ka darba līgumi, kuri ir izbeigti, līgumu tabulā iekrāsojās noteiktā krāsā

Ja attēlotajā logā trūkst kāda kolonna, kas attiecigi attēlo ieraksta konkrēto lauku, to iespējas pievienot papildus. Izvēloties tiek piedāvātas papildus iespējamās pievienojamās kolonnas konkrētajai tabulai.

Klikšķinot uz sarakstā piedāvātajām kolonnām, tās pievienosies Tabulas logā un atspoguļos informāciju, ko katrs Tabulas ieraksts satur. Attēlošanai pievienotās kolonnas sarakstā atzīmējas ar simbolu “•” un sakārtojas saraksta augšējā daļā.

Lai attēloto datu kolonnu noņemtu no Tabulas loga, atkārtoti uzklikšķiniet uz piedāvātajā sarakstā atzīmētās kolonnas. Simbola “•” atzīmē pazūd un piedāvāto kolonnu sarakstā konkrētā kolonna novietojas saraksta apakšējā daļā.


Krāsu filtrs

Ja ieraksti Tabulā ir marķēti dažādās krāsās, tos pēc krāsu marķieriem iespējams atlasīt.

Izmanatoto krāsu marķieri, pēc ieraksta iekrāsošanas kļūst par aktīviem krāsu marķieru filtriem un tos iespējams atlasīt no kopējā saraksta.

Izvēloties kādu no krāsu filtrēšanas iespējām tiks atlasīti izvēlētā krāsā marķētie ieraksti Attiecīgi, nospiežot uz konkrētās krāsas tiks atlasīti visi izvēlētajā krāsā marķētie ieraksti.


Kārtošana alfabēta secībā

Ierakstu kārtošanai Tabulā iespējams izmantot kārtošanu alfabēta secībā vai pretēji tai.

Uzklikšķinot uz kolonnas virsraksta, ieraksti Tabulā sakārtojās alfabēta secībā pēc izvēlētās kolonnas datiem. Uzklikšķinot atkārtoti tam pašam kolonnas virsrakstam, dati sakārtojas pretēji alfabēta secībai.

Kolonnas virsraksts, pēc kuras datiem ir veikta sakārtošana tiek izcelta, tādējādi informējot lietotāju, ka dati Tabulā ir sakārtoti pēc šīs konkrētās kolonnas.


Kolonnu filtrs

Ja ar ierakstu sakārtošanās secību maiņu nav iegūts vēlamais rezultāts, Ierakstu sarakstā ir ērti atrast meklētos datus izmantojot Datu filtrus. Lai atlasītu meklētos ierakstus pēc kādas konkrētas vienas vai vairākām kolonnām, izvēlieties , kas ieslēgs kolonnu meklēšanas laukus.

Meklēšanas laukos ierakstot meklējamo frāzi, vārdu vai tā daļu, vai ciparu vērtību tiks atlasīti ieraksti, kuri konkrētajā tabulas kolonnā satur meklēto datu daļu.

Ievadot vērtības vairākās kolonnās, tiks atlasīti tādi Tabulas ieraksti, kuri atbilst visiem norādītajiem kritērijiem.

Teksta meklēšana

Ja vēlamie ieraksti tiek meklēti pēc Tekstuālas vērtības- vārda, vārda daļas vai daļām, kolonnas filtra laukā jāievada meklējamā Tekstuālā vērtība.

Ievadot kolonnā Nosaukums vērtību SIA, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru nosaukums satur teksta daļu SIA.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru saņēmēju nosaukumā ir SIA

Ievadot kolonnā Nosaukums vērtību is, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru nosaukums satur teksta daļu is.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru saņēmēji ir Food Logistics SIA un Applis SIA

Ievadot kolonnā Nosaukums vērtību =D, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru nosaukums sākas ar burtu D

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru saņēmēji ir Diplomāts SIA un Dāmu pirkstiņi SIA, bet ne Food Logistics SIA un ValdoM SIA, jo atlases kritērijā = zīme nosaka, ka Nosaukums sākas ar D

Ievadot kolonnā Nosaukums vērtību D%SIA, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru nosaukums satur burtu D un SIA, kur starp abām meklējamām daļām ir teksta daļa. Ievadītā filtra vērtībām ir svarīga secība. Meklējamais kritērijs D%SIA nav tas pats, kasSIA%D

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru saņēmēji ir Diplomāts SIA, Food Logistics SIA, VakdoM SIA un Dāmu pirkstiņi SIA.

Ievadot kolonnā Nosaukums vērtību !SIA, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru nosaukums nesatur teksta daļu SIA.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru saņēmēju nosaukumā nav teksta daļa SIA- Truškaites 3 UAB un KūciņPūciņ IK. Ja kolonnā Nosaukums tiktu ievadīta vērtība !D, tiktu atlasīti tādi rēķini, kur saņēmēja nosaukumā nav burta D

Ievadot kolonnā Nosaukums vērtību !D%SIA, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru nosaukums nesatur burtu D un SIA, kur starp abām meklējamām daļām ir neierobežota teksta daļa, tādējādi izslēdzot ierakstus, kuri satur burtu D un teksta daļu SIA izpildoties abiem kritērijiem.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru saņēmēji ir BaltCF SIA, Nieve SIA, Pimi SIA, Applis SIA, Euro SIA, Truškaites 3 UAB un KūciņPūciņ IK, jo neviens no ierakstiem nesatur burtu D un SIA, kur starp abiem ir teksta daļa.

Ievadot kolonnā Nosaukums vērtībulo||niev, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru nosaukums satur teksta daļu lo vai niev, apvienojot divus meklēšanas kritērijus vienam laukam.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru saņēmēji ir Diplomāts SIA, Food Logistic SIA un Nieve SIA.

Šādu meklēšanas kritēriju var papildināt ar ||pi (tādējādi iegūstot lo||niev||pi) un pievienojot vēl vienu atlases kritēriju. Tādējādi tiks meklēt tādi ierakstu, kuru nosaukums satur lo vai niev vai pi. Šāda || “vai” atlases kritērija pievienošana ir neierobežota.

Tekstuālas vērtības meklēšana notiek jebkurā kolonnā, kurā meklējamā/ievadītā vērtība var būt teksts, kā, piemēram, Nosaukums, Pavadzīmes numurs, Valūta vai Veids. Tekstuālu vērtību meklēšana nenotiek kolonnās, kuru formās nav vai nevar būt teksts,- Numurs, Datums vai Kopsumma

Skaitļu meklēšana

Ja vēlamie ieraksti tiek meklēti pēc skaitliskas vērtības- cipara vai skaitļa, vai to intervāla, kolonnas filtra laukā jāievada meklējamā skaitliskā vērtība.

Ievadot kolonnā Kopā vērtību 5, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru kolonna Kopā satur skaitļa daļu 5.

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras satur ciparu 5 neatkarīgi no tā atrašanās vietas vērtībā. Piem.: 55.60, 3025.00, 242.05

Ievadot kolonnā Kopā vērtību =55, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru kolonnā Kopā sākas ar 55.

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras sākas ar ciparu 55 . Piem.: 555.60, 55025.00,

Ievadot kolonnā Kopā vērtību 5%3, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā satur ciparu 5 un 3, kur starp abiem cipariem iespējami citi cipari vai decimālatdalītājs, punkts/komats. Šādam atlases kritērijam svarīga vērtību secība. Filtrs 5%3 nav tas pats, kas 3%5

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras satur 5 un 3, un kur starp šiem cipariem ir iespējami citi cipari. Piem.: 553.60, 53025.00, 50025.03

Ievadot kolonnā Kopā vērtību 5||3, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā satur ciparu 5 vai 3, apvienojot divus meklēšanas kritērijus vienam laukam.

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras satur 5 vai 3. Piem.: 553.60, 5025.00, 4025.03

Šādu meklēšanas kritēriju var papildināt ar ||7 (tādējādi iegūstot 5||3||7) un pievienojot vēl vienu atlases kritēriju. Tādējādi tiks meklēt tādi ieraksti, kuru kolonnas Kopā vērtība satur 5 vai 3 vai 7. Šāda || “vai” atlases kritērija pievienošana ir neierobežota.

Ievadot kolonnā Kopā vērtību >100, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā ir lielākas par 100.

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras lielākas par 100. Piem.: 100.01, 999.35

Ievadot kolonnā Kopā vērtību <100, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā ir mazākas par 100.

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras mazākas par 100. Piem.: 10.01, 99.35

Ievadot kolonnā Kopā vērtību >=100, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā ir lielākas vai vienādas ar 100.

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras lielākas vai vienādas par 100. Piem.: 100.00, 100.01, 699.35

Ievadot kolonnā Kopā vērtību < =100, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā ir mazākas vai vienādas ar 100.

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras mazākas vai vienādas par 100. Piem.: 100.00, 33.01, 99.35

Ievadot kolonnā Kopā vērtību 100:156.40, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā ir robežās no 100.00 līdz 156.40 robežvērtības ieskaitot

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras ir robežās no 100.00 līdz 156.40 ieskaitot. Piem.: 100.00, 133.01, 156.39

Ievadot kolonnā Kopā vērtību !100:156.40, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtības kolonnā Kopā ir ārpus robežām no 100.00 līdz 156.40 robežvērtības ieskaitot

Tiks attēlotas visas vērtības, kuras nav robežās no 100.00 līdz 156.40 ieskaitot. Piem.: 99.99, 233.01,

Datumu meklēšana

Ja vēlamie ieraksti tiek meklēti pēc datuma vērtības- precīza datuma vai to intervāla, kolonnas filtra laukā jāievada meklējamā datuma vērtība.

Ievadot kolonnā Datums vērtību 20.08.2016, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā Datums ir 20.08.2016.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti rēķini, kuru izrakstīti datumā 20.08.2016,- Diplomāts SIA rēķins nr.: 160002 un Food Logistic SIA rēķins nr.: 160003

Ievadot kolonnā Datums vērtību 20, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā datuma, mēneša vai gada vērtība satur 20.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti visi rēķini. Gada vērtība satur skaitli 20- 20.12.2017

Ievadot kolonnā Datums vērtību !20.08.2016, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā Datums nav 20.08.2016.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti visi rēķini, kuru izrakstīti citos datumos, bet ne 20.08.2016

Ievadot kolonnā Datums vērtību >20.08.2016, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā Datums ir lielāka kā 20.08.2016.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti visi rēķini, kuru izrakstīti datumos, kas jaunāki kā 20.08.2016. Rēķini ar datumiem 21.08.2016, 22.08.2016 utt.

Ievadot kolonnā Datums vērtību <20.08.2016, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā Datums ir mazāka kā 20.08.2016.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti visi rēķini, kuri izrakstīti datumos, kas vecāki kā 20.08.2016. Rēķini ar datumiem 19.08.2016, 01.01.2016 utt.

Ievadot kolonnā Datums vērtību >=20.08.2016, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā Datums ir lielāka vai vienāda kā 20.08.2016.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti visi rēķini, kuri izrakstīti datumos, kas jaunāki kā 20.08.2016 vai vienādi ar 20.08.2016. Rēķini ar datumiem 20.08.2016, 21.08.2016, 22.08.2016 utt.

Ievadot kolonnā Datums vērtību < =20.08.2016, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā Datums ir mazāka vai vienāda kā 20.08.2016.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti visi rēķini, kuri izrakstīti datumos, kas vecāki kā 20.08.2016 vai vienādi ar 20.08.2016. Rēķini ar datumiem 20.08.2016, 19.08.2016, 01.01.2016 utt.

Ievadot kolonnā Datums vērtību 04.08.2016:20.08.2016, tiks atlasīti visi tādi ieraksti, kuru vērtība kolonnā Datums ir robežās no 04.08.2016 līdz 20.08.2016.

Augstāk minētā piemēra attēlā tiks atlasīti visi rēķini, kuru izrakstīti datumos, kas ir periodā no 04.08.2016 līdz 20.08.2016. Diplomāts SIA rēķins ar nr 160001 un 160002, un Food Logistic SIA rēķins ar nr 160003

Vispārējas informācijas meklēšana

Lai meklētu informāciju vispārīgi, jeb jebkurā no attēlotajām kolonnām, izklikšķiniet kursorsvītru tā, lai tā neatrodas nevienā no kolonnu filtru laukiem, un, kad tiks sākts rakstīt teksts uz klaviatūras, sistēma sāks meklēt lietotāja ievadīto vērtību jebkurā no attēlotajām kolonnām.

Ievadot vērtību 20 vispārējā filtrā, vērtība tiks meklēta gan kolonnā Numurs, gan Datums, Nosaukums un visās pārējās uz ekrāna redzamās kolonnās.

Filtru saglabāšana

Ja zināms, ka jebkurš no krāsu, teksta, ciparu, datuma vai vispārējās meklēšanas ievadītajiem kritērijiem vai to savstarpējām kombinācijām varētu būt nepieciešams vēl kādā darbības reizē, ievadītos atlases parametrus iespējams saglabāt.

Kad ievadīti attiecīgie filtra atlases kritēriji nospiežot filtrs tiks piedāvāts saglabāšanai.

Atveroties jaunam Filtra saglabāšanas logam tajā jāievada:

Nosaukums- brīvs teksta lauks, kas uzradīsies kā pieejamais filtrs

Globāls- atzīme, par to, ka šis filtrs būs pieejamas citiem šīs pašas kompānijas lietotājiem.

  • Last modified: 12 months ago