Dāvanu kartes

Dāvanu kartes ieraksti paredzēti dāvanu karšu uzskaitei uzņēmumā, to izlietojuma kontrole un izlietoto dāvanu karšu konstatēšanai.

Numurs

 • Apakšizvēlne: Dāvanu kartes Numurs no iestatījuma Numuru sērijas
 • Pēc noklusējuma: Nākošais brīvais numurs pieejamā sērijā

Unikāls Dāvanu karti identificējošs numurs.

Pārdošanas datums

 • Pēc noklusējuma: Datums, kad dāvanu karte pārdota

Sistēma, pēc dāvanu kartes pārdošanas, ierakstā ievieto pārdošanas datumu

Saņemšanas datums

 • Pēc noklusējuma: Datums, kad dāvanu karte atprečota

Sistēma pēc dāvanu kartes atprečošanas ierakstā ievieto atprečošanas datumu

Derīgs līdz

 • Apakšizvēlne: Ievietot datumu
 • Pēc noklusējuma: Pārdošanas datumam pieskaitīti derīguma mēneši no Realizācijas parametriem

Sistēma pēc Derīguma termiņa datuma aizliedz šādu dāvanu karti izmantot atprečošanas nolūkam.

Komentārs

 • Pēc noklusējuma: Pēc pārdošanas tiks ievietots teksts “Dāvanu karte

Izsniegts

 • Pēc noklusējuma: Pēc pārdošanas tiks ievietots pārdošanas datums

Vērtība

 • Brīva teksta lauks: Dāvanu kartes vērtība
 • Pēc noklusējuma: Ievietojās Dāvanu kartes vērtība pēc pārdošanas

Ja Dāvanu kartes vērtība norādīta Dāvanu kartes ierakstā, bet pārdodot Dāvanu karti tiks norādīta cita vērtība, ievadītā vērtība aizvietos jau ievadīto vērtību

Izmantots

 • Pēc noklusējuma: Dāvanu kartes izmantotā vērtība

Pēc Dāvanu kartes izmantošanas, rēķinu sedzot ar dāvanu karti, Dāvanu kartes ierakstā ievietosies konkrētās Dāvanu kartes kopējā izmantotā summa

Atlikums

 • Pēc noklusējuma: Dāvanu kartes atlikusī vērtība

Pēc Dāvanu kartes izmantošanas, rēķinu sedzot ar dāvanu karti, Dāvanu kartes ierakstā ievietosies konkrētās Dāvanu kartes atlikusī neizmantotā summa

Valūta

 • Pēc noklusējuma: Bāzes valūta

Izlietots

 • Pēc noklusējuma: Atzīmes rūtiņa aizpildās mirklī, kad Dāvanu kartes kopējā summa ir izmantota vai dāvanu kartei ir beidzies termiņš

Atzīmi par to, ka Dāvanu karte ir Izlietota, var ievietot arī manuāli. Pēc šādas atzīmes veikšanas, Dāvanu karti nebūs iespējams izmantot atprečošanai


Dāvanu kartes emitēšana

Sistēmā ir iespējams emitēt (reģistrēt) Dāvanu kartes, kādas uzņēmums ir paredzējis pārdošanā. Dāvanu karšu emitēšana (reģistrēšana) nenozīmē tās pārdošanas procesu.

Ja uzņēmumam ir Dāvanu kartes nodrukātā veidā ar numuriem, tās iespējams sistēmā piereģistrēt ar šādiem pašiem numuriem vēlākai to pārdošanai.

Ja tiek emitētas (reģistrētas) dāvanu kartes, tās jāreģistrē norādot šādus laukus:

 • Numurs
 • Derīgs līdz- ja Dāvanu kartei ir noteikts derīguma termiņš, bet nav norādīts derīguma termiņš Realizācijas parametros

Dāvanu kartes pārdošana

Lai pārdotu Dāvanu karti, nepieciešams izveidot vismaz vienu ArtikuluDāvanu karte”, kura Noliktavas parametros, sadaļā Sērijas numuru uzskaites sadaļā norāda:

 • Pa partijām
 • Funkcionalitāte - Dāvanu karte

Dāvanu kartes pārdošana Rēķinā

Ja Dāvanu kartes ir emitētas (reģistrētas) pirms pārdošanas, Rēķinā norāda Dāvanu kartes artikulu. Norāda Cenu (dāvanu kartes vērtību) par kādu tā tiek pārdota un Daudzumu “1”. Kolonnā Partijas numurs norāda vai izvēlas no apakšistēmas iepriekš reģistrētās Dāvanu kartes numuru.

Ja nepieciešams rēķinā pārdot vairākas Dāvanu kartes, katru Dāvanu karti ievada atsevišķā rindā.

Pēc Rēķina grāmatošanas Dāvanu kartes ieraksts tiks koriģēts atbilstoši pārdošanas datiem.

Dāvanu kartes atprečošana

Lai atprečotu Dāvanu karti, jeb dzēstu Rēķina neapmaksāto daļu ar to, samazināmā Rēķina sadaļā Priekšapmaksa/DK

 • kolonnā Tips norāda vai izvēlas vērtību Dāvanu karte
 • kolonnā Numurs norāda vai izvēlas Dāvanu kartes Numuru
 • kolonnā Summa tiks ievietota maksimālā iespējamā Dāvanu kartes summa, bet ne lielāka, kā rēķina neapmaksātā daļa.

Summu ir iespējams koriģēt, ja paredzēts, ka Rēķina neapmaksātā daļa tiks apmaksāta ar citiem Darījumu veidiem caur Kasi vai Bankas pārskaitīju

 • Last modified: 6 years ago