Izdruku sagataves

 Dokumentu un atskaišu izdrukas redaktors Dokumentu un atskaišu izdrukas redaktors [Papildināts teksts]

Nr. Lauka nosaukums Funkcija
1 Numurs Piešķir dokumenta secīgu numuru, vai numuru no Numuru sērijas sagataves
2 Tabula Tabula, kurai tiek veidota Izdrukas sagatave, no kuras tiks attēlota informācija
3 Orientācija -ainava Atzīme par lapas novietojumu ainavas orientācijā
4 Slēpt atskaites galvu
5 Nosaukums Izdruku sagataves nosaukums
6 Dalīt
7 Rediģēšanas elementi Izdruku sagataves izveidošanas elementi
8 Tālummaiņa Pietuvināšana un attālināšana, kas paredzēta tikai redaktora vajadzībām. Tālummaiņa nenodrošina Izdrukas elementu lielumu priekšskatījuma un drukas nepieciešamībai
9 Novietojums Novieto elementu aiz citiem elementiem Novieto elementu virs citiem elementiem
10 Izlīdzināšana Izlīdzina iezīmētus elementus vienā kooridnātā attiecīgi pēc kreisās, labās augšējās vai apakšējās elementa malas. Elementi tiek līdzināti pēc pirmā iezīmētā elementa no visiem
11 Iestatījumi Iezīmētā elementa iestatījumi (mainās attiecīgi no iezīmētā elementa)

Lai rediģētu vai izveidotu Dokumentu formu, izmantojami dažādi rīki un grafiskie elementi, kas atbilstoši savai funkcionalitātei un uzstādījumiem izvadīs nepieciešamo informāciju no Ieraksta, kam tā piesaistīta (Kā piesaistīt Izdruku sagatavi? Iestatījumi ⇒ Formu piesaiste) vai no Sistēmas, uzņēmuma Iestatījumiem.

Rāmis - Grafisks elements, teksta vai kādas konkrētas Izdrukas daļas norobežošanai.

Līnija - Grafisks elements, teksta vai kādas konkrētas Izdrukas daļas norobežošanai, horizontālā, vertikālā vai diognālā stāvoklī. Izveidojot elementu gradiski veidosies taisne, kas savienos uzvilktā rāmja augšējo kreiso un apakšējo labo stūri. Lai iegūtu taisnu horizontālu līniju, velkot rāmi nepieciešams lai labais apakšējais stūris atrodas tai pašā vietā, kur labais augšējais. Lai iegūtu taisnu vertikālu līnoju, velkot rāmi nepieciešams lai labais apakšējais stūris atrodas tai pašā vietā, kur kreisais apakšējais stūris

Teksts - Teksta elements, kas izdrukā konkrētu tekstu.

Lauks - Datu elements, teksta, datuma, ciparu vai citas mainīgas vērtības attēlošanai no konkrētā ieraksta, kam tiks piesaistīta izdruku sagatave.

Tabula - Tabulas elements, datu attēlošanai izdruku sagatavē no ieraksta datu tabulas.

Kolonna - Tabulas elements, jaunas kolonnas pievienošanai datu tabulai

Attēls - Grafisks elements, konkrēta attēla ievietošanai izdruku sagatavē. Piemēram uzņēmuma logo

Atskaite - Atskaites elements, kas atzīmē izdruku sagatavē iespēju tai piesaistīt datus no konkrētas atskaites.

Nosacījums - kritērijs, kuram izpildoties tiks attēlots konkrētais grafiskais, tekstuālais vai datu elements.

Biezums

Teksts

Stils

Izlīdzināt pa labi

Sadalīt garu tekstu

Lauks

Nosaukums

Sv.ar smb.

Izlīdzināt

Tikai unikālas vērtības

Apakštabula

Rindas nosacījums

Grupēt laukus

Galv. stils

Galv. fons

Tab.stils

Rindas augstums

Augšējā robeža

Kreisā robeža

Labā robeža

Kopsumm. nosacījums

Rādīt kolonnu līnijas

Rādīt rāmja līnijas

Rādīt horizontālās līnijas

Virsraksts

Lauks

Lauka apraksts

Izdruk. nosacīj.

Izdr. nos. šūnai

Datu stils

Saite

Izlīdzināt

Nogriezt tekstu

Tukšs, ja nulle

Ar kopsummu

Atsauce sistēmā

Kods

Elements Lauks

Tabulas rindu informācija

_rownr - Tabulas rindas numurs

Sistēmas ieraksti no iestatījumiem

__system.CompanyInfo.Name - Uzņēmuma nosaukums

__system.CompanyInfo.VATNo -Uzņēmuma reģistrācijas numurs
__system.companyinfo.bankname -Uzņēmuma bankas nosaukums
__system.companyinfo.bankacc -Uzņēmuma bankas konta nr.
__system.companyinfo.bank__swift -Uzņēmuma bankas SWIFT kods
__system.companyinfo.Address1 -Uzņēmuma adreses 1 rinda

__system.companyinfoX ņem info no Iestatījumi/Informācija par kompāniju

“<br>“ - Šo tagu var lietot gan dokumentu formā, gan ieraksta tekstā

items.itemcode - Lauka kodā norāda apakštabulas vārdu un lauku - rezultātā parādīsies visi artikulu kodi rindu veidā (pārklājot citus elementus)

Informācija no pirmās rindas lauka konkrētajā apakštabulā

FirstRow(items.itemcode)
items.itemcode[0]

Izveido lauku kuram norāda formulu getattachment

system.getattachment(table,recid,filename)

# piemēri
system.getAttachment("items.items",itemcode)
system.getAttachment("contacts.contacts",custcode,"*.jpg")
 • table - tabula kurā meklēt ierakstu ar pievienotiem attēliem (piemēram, contacts.contacts = kontakti, items.items = artikuli)
 • recid - ieraksta identifikatots
 • filename - noeobligāts parametrs, attēla nosaukums kuru drukāt, var lietot izteiksmes (piemēram, “*.jpg” - jebkurš fails ar paplašinājumu jpg, itemcode + ”.jpg” - fails kura nosaukums ir artikula kods un paplašinājums jpg)
# drukā no kontakta kartiņas pievienoto .jpg failu (pirmo sarakstā)
getAttachment("contacts.contacts", custcode, "*.jpg")
 
# drukā rēķinu rindās katram artikulam piesaistītu attēlu (pirmo failu)
getattachment("items.items", itemcode)
 
# var lietot arī izteiksmes, piemēram, drukāt artikula attēlu ja tāds ir, ja nav, tad drukāt artikula grupas attēlu
getattachment("items.items", itemcode) if getattachment("items.items", itemcode)
else getattachment("items.itemgroups", itemcode__itemgroup)

Sum('formula rindai', 'apakštabulas nosaukums') - svarīgi rindas formulu norādīt pēdiņās

 • Otra svarīgā lieta, ja formula tiek lietota modelī, tad vajag lai kaut viens lauks formulā ir triger lauks, piemēram, items.itemcode (t.i. [apakštabulas nosaukums].[lauks])
Sum('items.getitemunitcoef(itemcode,"DAL")*10*quant', "items") # katrā rindā no tabulas items pielieto formulu 'items.getitemunitcoef(itemcode,"DAL")*10*quant'

Sum('items.getitemunitcoef(itemcode,"DAL")*10*items.quant', "items") # tas pats kas iepriekšējais

Sum('items.getitemunitcoef(items.itemcode,"DAL")*10*items.quant', "items") # pašreiz nestrādā

Saskaitīt cik rindās ir norādīta specifikācija (var pielietot kā pazīmi vai rindās vispār ir norādīts kaut kas)

Sum("1 if items.specification else 0", "items")

# saskaitīt cik ir tādu artikulu kuriem kartiņā norādīta specifikācija
sum("1 if items.itemcode__specification else 0","items")

konkrētais pielietojums bija saprast vai rēķinā ir klienta artikuli vai nav un tad pielietot attiecīgu izdrukas formu

Skaita unikālus dokumentus pēc to nr.

" Pielikumā " + str(count(group(rows.receiptno,rows.supplier))) + " dokumenti"
pagenumber - lapas numurs
pagecount - kopā esošās lapas

str(pagenumber)+" no "+ str(pagecount)+" lapām" - izvada X no Y lapām
_base.getLongDateLAT(transdate) garš datums 

_base.getlongdatelat(contractdate,"lokatīvs") datums, kas atspoguļosies kā "201X.gada datums. mēnesī" 
Piem.:2016.gada 16.janvārī

_base.morphWordsLAT(_base.GetMonthNameFromDate(fromdate),0,"nominatīvs") mēnesis ar iespēju locīt
str(_base.getyear(enddate)) + ". gada " + str(_base.morphWordsLAT(_base.GetMonthNameFromDate(enddate),0,"akuzatīvs")) datums, kas atspoguļosies kā "201X.gada mēnesi" 
Piem.:2016.gada janvāri

_base.getcurrentdate() šodienas datums

Cenas ar un bez PVN

round(price/(1+(vatcode__taxperc/100)),2) if inclvat==1 else price  ja rēķinā būs atzīme "Cenas ar PVN" izdrukā uzrādīsies cenas bez PVN (noapaļotas ar 2 cipariem aiz komata "),2)" . Ja atzīme "Cenas ar PVN" nebūs, izdrukā uzrādīses cena.

Summas teksta veidā

_base__intext(totsum,"",currency)

Darbinieka dokumentu dati

hr.employeedoclookup(contractdate,'PASE','officsernr',employee) - atgriež darbinieka pases numuru (officsernr)
hr.employeedoclookup(on_date,doc_type,return_field,employee_code,reg_nr)

doc_type - meklējamais dokuments (kods) uz konkrēto datumu - on_date

Pievienota jauna formula - hr.EmployeeDocLookUp(on_date, doc_type, return_field, employee_code, reg_nr)
hr.EmployeeDocLookUp(contractdate, "PASE", "officsernr", employee)

Atgriež darbinieku dokumenta lauka vērtību no tā ieraksta, kurš ir derīgs nodotajā datumā (on_date).
on_date - Uz kuru datumu ir jāpārbauda derīguma termiņš (ja abi vai kāds no derīguma termiņa datumiem nav norādīts, tad tas tiek uzskatīts par bezgalīgi lielu vai mazu, piemēram, ja nenorāda izdošanas datumu, tad tiek uzskatīts, ka dokuments ir derīgs visu laiku līdz tā derīguma termiņa beigām).
doc_type - dokumenta vieds
return_field - kura lauka vērtību atgriezt
employee_code - darbinieka kods (jānorāda šis vai reg_nr, ja grib meklēt pēc personas koda, tad norādā "")
reg_nr - personas kods (var nenorādīt, ja meklē pēc darbinieka koda)

Realizācijas apgrozījuma dati - getItemSalesTurnover

sales.getItemSalesTurnover - var iegūt realizēto daudzumu, summu, pašizmaksu, bp

Saīsinātais pieraksts:
sales.getitemsalesturnover(itemcode,fromdate,tilldate) - atgriež konkrētā artikula realizēto daudzumu no grāmatotiem rēķiniem, ņem vērā kredītrēķinus

Pilnais pieraksts:
sales.getitemsalesturnover(itemcode,fromdate,tilldate,fieldname,ShowOKFlag,ShowNotOKFlag,customer,location) - var norādīt vai ņemt vērā grāmatotus/negrāmatotus ierakstus, norādīt konkrētu klientu un norādīt konkrētu noliktavu.
Parametrs fieldname var saturēt sekojošas vērtības:

 • Quant - daudzums
 • FIFORowSum - pašizmaksa (ņemt vērā ka tā ir zināma grāmatotiem ierakstiem)
 • RowSum - realizācijas summa bez PVN (netiek ņemta vērā valūta)
 • GPRow - bruto peļņa
 • Last modified: 2 months ago